Naš tim

MentalHub tim čine nastavnici i istraživači sa Odseka za psihologiju u Novom Sadu, kao i diplomirani psiholozi sa višegodišnjim iskustvom u radu sa populacijom sa psiho-socijalnim poteškoćama.

prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković  

Edukatorka i supervizorka MentalHub-a

Vesna Gavrilov-Jerković redovna je profesorka na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde predaje na predmetima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije na osnovnim, master i doktorskim studijama. Svoju profesionalnu karijeru je započela kao zaposlena u neuropsihijatrijskoj bolnici u Somboru gde je radila na poslovima kliničke procene, psihoterapije i primarne i sekundarne prevencije da bi posle jedne decenije prešla na Filozofski fakultet. Pod njenim mentorstvom je do sada odbranjeno više diplomskih, master i specijalističkih radova, kao i magistarskih i doktorskih teza. Od početka svoje karijere uključena je kao učesnik ili kao rukovodilac i koordinator u brojne istraživačke i aplikativne projekte. Njena osnovna teorijska, istraživačka i praktična interesovanja su iz oblasti kliničke i zdravstvene psihologije, psihologije rezilijentnosti, psihološkog savetovanja i psihoterapije i psiholoških modela promene ponašanja. Autor je dve monografije i autor i koautor preko 200 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i saopštenja na naučnim i stručnim skupovima. Posebno je zainteresovana za primenu psiholoških i socijalnih modela u oblasti mentalnog zdravlja i za unapređenje institucionalne i vaninstitucionalne brige i zaštite ljudi sa kompleksnim psihosocijalnim poteškoćama i problemima. Tokom cele karijere je usmerena kako na neposredan rad sa klijentima i njihovim porodicama, tako i na profesionalno osnaživanje, kontinuirano edukovanje i superviziranje mladih psihologa koji rade sa osobama sa različitim psihološkim potrebama.

dr Milica Lazić 

Programska direktorka MentalHub-a

Milica Lazić je doktorka psiholoških nauka i naučna saradnica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Usmerena je na istraživanja iz oblasti mentalnog zdravlja, sa užim interesovanjima u oblastima kros-kulturnih istraživanja, istraživanja rezilijentnosti i subjektivnog blagostanja, a naročito u kontekstu aktuelnih i stresora iz perioda odrastanja. Dobitnica je brojnih nagrada, među kojima i nagrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za najboljeg mladog istraživača u oblasti društvenih nauka, nagrade “Živorad Žiža Vasić” koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije za popularizaciju psihologije kao nauke, a članak na kojem je koautor je bio izložen na Međunarodnom festivalu nauke i obrazovanja, kao vrhunski rezultat Filozofskog fakulteta. Autor je preko 30 originalnih naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, a učestvovala je sa saopštenjima na preko 60 naučnih konferencija. U svom aktivističkom radu bavi se temama destigmatizacije i deinstitucionalizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama.

Vojana Obradović 

Izvršna direktorka MentalHub-a i psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Vojana Obradović je na trećoj godini doktorskih studija iz psihologije i istraživač-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom master studija jedan semestar je provela na Univerzitetu u Nikoziji na Kipru. U svom istraživačkom radu se bavi izučavanjem metoda uzorkovanja iskustva sa interesovanjima u oblastima mentalnog zdravlja, subjektivnog blagostanja i sajberpsihologije. Dobitnica je nagrade Fondacije “Katarina Marić” za najbolju prezentaciju master rada. Poseduje veliko volontersko iskustvo u radu sa osobama koje imaju psihosocijalne poteškoće i u praktičnom radu se bavi pružanjem podrške marginalizovanim grupama i sprovođenjem projekata koji se tiču unapređenja kvaliteta života ove populacije.

Jovana Zorić 

Fundraising koordinator

Jovana Zorić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde trenutno pohađa i master studije. Tokom studija je stekla razna internacionalna i praktična iskustva kao student na razmeni u Portugalu, na omladinskoj razmeni u Estoniji, tokom prakse u Mađarskoj i u okviru drugih aktivnosti Erazmus+ programa. Najviše voli portugalski jezik, a može da progovori i mađarski. Pored industrijsko-organizacijske psihologije, zanima je kroskulturalna psihologija i rad sa osobama koje imaju psihosocijalne poteškoće.

Ne zna šta bi sve mogla da postane, ali budući da ništa nije jasno, jednostavno, crno ili belo u vezi sa čovekom, zauvek će da se pita: Šta je s ljudima?

Ognjen Janić 

Kreativni direktor i psiholog u Savetovalištu MentalHub-a

Master psiholog i doktorand na Filozofskom fakultetu. Dobitnik je stipendije Fonda za mlade talente (Dositeja). Zainteresovan je za kliničku procenu, savetodavni i psihoterapijski rad, kao i za naučno-istraživački rad. Interesuju ga različiti psihološki i psihosocijalni teorijski okviri i modeli čovekovog ponašanja, sa akcentom na njegove razvojne i kontekstualne aspekte. Takođe, usmeren je na javno zagovaranje mentalnog zdravlja u zajednici, te se uz ostatak tima MentalHub-a zalaže za destigmatizaciju osoba sa psihosocijalnim problemima.

Milica Ljevaja 

Direktorka za rad sa klijentima i psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Master psihološkinja i doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U svom prethodnom iskustvu volontirala je u raznim organizacijama koje su se bavile edukacijom i promocijom mentalnog zdravlja, ali i zagovaranjem destigmatizacije i deinstitucionalizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama. Osim što gaji ogromnu ljubav prema kliničkoj psihologiji, posebno je usmerena na saznavanje i razumevanje različitih životnih događaja, stresora i društvenih pritisaka u periodu odrastanja na razvoj i adaptaciju čovekove ličnosti. Pored toga, orijentisana je na rad sa adolescentima i mladima sa psihosocijalnim poteškoćama, te se bavi i savetovanjem i pružanjem psihološke podrške ovoj populaciji.

Jasmina Stankov

Psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Jasmina Stankov je diplomirana psihološkinja i psihoterapeutkinja u edukacijij. Iskustvo iz oblasti kliničke psihologije, psihodijagnostike i savetodavnog rada sticala je u okviru stručne prakse u Razvojnom savetovalištu u sklopu Dečijeg dispanzera u Zrenjaninu, u Kliničkom centru Vojvodine na odeljenju za Shizofrene i shizofreniformne poremećaje. Volontersko iskustvo sticala je u okviru SOS Ženskog Centra u Novom Sadu, radeći kao psihološka savetnica na SOS telefonu, kao i psiholog-savetnik u okviru Psihološkog omladinskog savetovališta, projketu SOS Ženskog centra u Novom Sadu.

Tokom dve godine bila je deo stručnog tima u Psihološkom savetovalištu u okviru Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Zrenjanina – „MOST“, gde je obavljala savetodavno-psihoterapijski rad. 

Posebno mesto u njenom radu zauzima Psihološki Centar Advice u Novom Sadu, gde aktivno radi od 2018. godine, kao psiholog savetnik i psihogijadnostičar. Psihoterapijski pravci za koje se opredelila, i koji joj pomažu u razumevanju pojedinaca jesu Sistemski porodični pristup, i Transakciono – asimilativni pristup psihoterapiji.

Sara Ivanović

Psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Sara Ivanović je diplomirani psiholog.  Na master studijama se usmerila na klinički modul. Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena kao psiholog u Razvojnom savetovalištu, gde se bavi porodicama sa decom sa problemima u razvoju i u Savetovalištu za mlade koje je otvoreno za sve mlade sa nekom vrstom problema. Uključena je u rad sa UNICEF-om u cilju pomoći deci i mladima. Teži usavršavanju u svom radu i trenutno pohađa edukaciju iz transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji. Ovaj sveobuhvatni pristup omogućava širok spektar metoda i tehnika za primenu u radu sa klijentima. Pored psihološke delatnosti, uživa u putovanjima, druženjima i sportskim aktivnostima.

Tea Teofanovska

Psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Tea Teofanovska je diplomirani psiholog, a na master studijama se opredilila za razvojno-pedagoški modul. Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a master studije je osim na matičnom fakultetu, provela i na Univerzitetu u Nikoziji na Kipru, u okviru Erasmus+ razmene studenata, gde je tokom jednog semestra pohađala kurseve iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Trenutno je zaposlena kao školski psiholog u srednjoj školi. Uživa u različitim oblicima rada sa decom i mladima, bilo edukativnom, kreativnom ili savetodavnom radu. Pohađa edukaciju iz transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji. Za ovaj određeni pravac se odlučila jer kombinuje metode i tehnike svojstvene različitim psihoterapijskim modalitetima u jednu sveobuhvatnu celinu. Baš takva sama teži da bude kako u životu, tako i u radu sa klijentima- eklektična. Pored psihologije, velika strast su joj i putovanja.