Usluge

Usluge koje nudimo

 • Besplatni individualni psihološki tretman za mlade* nezaposlene osobe sa iskustvom hospitalizacije na psihijatriji
 • Besplatno psihološko savetovanje sa porodicama mladih* nezaposlenih osoba sa iskustvom hospitalizacije na psihijatriji
 • Grupe podrške sa nezaposlenim mladima* koji imaju iskustvo hospitalizacije na psihijatriji
 • Grupe podrške sa porodicama nezaposlenih mladih* koji imaju iskustvo hospitalizacije na psihijatriji
 • Kulturno-umetnički i edukativni sadržaji
 • Psihološko savetovanje i psihoterapija sa opštom populacijom
 • Organizovanje i učestovanje na tribinama i radionicama

*do 29 godina

Services we offer

 • Free individual psychological treatment for unemployed youth* with the experience of psychiatric hospitalization
 • Free psychological counseling with families of unemployd youth* with the experience of psychiatric hospitalization
 • Support groups with unemployed youth* with the experience of psychiatric hospitalization
 • Support groups with families of unemployed youth* with the experience of psychiatric hospitalization
 • Cultural, artistic and educational contents
 • Psychological counseling and psychotherapy with the general population
 • Organizing and participating in public discussions and workshops

*up to 29 years of age